Hypersoutěže » SMS soutěže » Mobilní telefony » Soutěž o mobilní telefon Nokia 5530 XpressMusic » Pravidla

Aktuální SMS soutěže Výherci Archív SMS soutěží

Hledat soutěž

         

Pravidla soutěže - Soutěž o mobilní telefon Nokia 5530 XpressMusic

Pravidla soutěže o mobilní telefon Nokia 5530 XpressMusic1. Organizátor

Společnost HyperMedia, a.s. se sídlem na adrese Praha 6, Navigátorů 599 PSČ 161 00, IČ: 27251748 zapsaná v OR, vedeném Městským soudem V Praze, oddíl C, vložka číslo 107728 (dále jen "Organizátor") pořádá hlasování s názvem „Soutěž o mobilní telefon NOKIA 5530 XpressMusic“ (dále jen "Soutěž"). Organizátor je zároveň zpracovatelem osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).Společnost MobilBonus, s.r.o. se sídlem Masarykovo náměstí 43, Jihlava, IČ: 26935830, zapsaná v OR vedeném rejstříkovým soudem v Brně, oddíl C, vložka 46667 (dále jen "MobilBonus"), poskytuje technický servis SMS služby.2. Pojmy

Výhra – mobilní telefon NOKIA 5530 XpressMusic

Doba trvání soutěže – 14.5. 2009-13.5.2010Soutěžní hlas – 1 sms zpráva určená telefonním číslem hlasujícího.Hlas vzniká:

Zasláním SMS ve tvaru „HS C3“. Veškeré SMS zprávy musí být zasílány na telefonní číslo 9000930. Číslo je společné pro všechny mobilní operátory.Doba trvání

Doba trvání Hlasování je od 14.5. 2009 8:00 hod. do 13.5. 2010 12:00 hod.

Způsob a podmínky účasti v soutěži Hry se může zúčastnit každá fyzická osoba, která odešle dle pravidel této Soutěže v průběhu Doby trvání Hry Soutěžní hlas v platném tvaru a tyto informace budou doručeny do SMS centra MobilBonusu.

Organizátor ani MobilBonus nenesou odpovědnost v případě vyšší moci nebo v případě, že některý z operátorů mobilní sítě nebo poskytovatelů internetového propojení z jakéhokoli důvodu, zejména z důvodu přetížení své sítě, uzavře přístup pro přijímání Soutěžních hlasů před koncem doby trvání Hry dle těchto pravidel, a proto pro účastníky využívající jeho služeb skončí možnost účasti v soutěži tímto okamžikem.

Každý účastník může do Hry zaslat libovolný počet hlasů.

Hry se nemohou účastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k Organizátorovi nebo MobilBonusu, jakož i k dalším společnostem zapojeným do Hry, anebo jsou k takovým osobám ve vztahu osob blízkých.

Účastníci se Hry účastní s vědomím, že nemohou požadovat výhry v celkovém rozsahu ani v jednotlivých případech ve vyšší hodnotě nebo ve větším množství, než jaké určí organizátor, ani nejsou oprávněni požadovat na místo výher peněžité plnění.

V případě, že se výhercem stane osoba mladší 18 let, je povinna dostavit se k převzetí Výhry se svým zákonným zástupcem.

Výhry nelze vymáhat soudní cestou.Způsob určení výherce

1) Vítězná SMS Výhry:

a) vítězná SMS se určuje ze všech platných SMS zpráv doručených do SMS centra MobilBonusu během Doby trvání soutěže. SMS zprávy jsou seřazeny dle času přijetí SMS centrem MobilBonusu a každé doručené SMS je přiřazeno unikátní pořadové číslo,

b) vítěznou SMS Výhry je v pořadí každá 1444. SMS počítaná od první platné SMS přijaté SMS centrem MobilBonusu.

c) V případě, že počet doručených SMS zpráv do SMS centra MobilBonusu během Doby trvání soutěže bude nižší než 1444, tak Výhra propadá Organizátorovi.

4) Účastník, který odeslal vítěznou SMS bude kontaktován pověřenou osobou Organizátora, a to na čísle z nějž byla vítězná SMS odeslána. Bude-li tímto účastníkem odeslání vítězné SMS potvrzeno, stává se výhercem Výhry.

5) Výherci Výher budou po ukončení Hry kontaktováni Organizátorem a budou vyzváni k převzetí výhry.

6) V případě, že si výherce nepřevezme Výhru vždy do 1 kalendářního měsíce ode dne, kdy byl k jejímu převzetí vyzván, propadá výhra Organizátorovi.

7) V případě, že bude více osob uplatňovat své právo na Výhru, použije se pro určení oprávněného výherce telefonní číslo, ze kterého byla odeslána vítězná SMS zpráva. V případě, že toto rozlišení nebude dostačující, bude Výhra předána tomu, kdo organizátorovi předloží SIM kartu, ze které byla odeslána vítězná SMS.Zpracování informací

Odesláním Soutěžního hlasu do Hry dle těchto pravidel každý účastník schvaluje tato pravidla a instrukce, které jsou uvedeny na všech herních dokumentech, a přistupuje k nim. Odesláním Soutěžního hlasu do Hry vyslovuje každý účastník svůj souhlas s použitím jeho registračních údajů pro účely Hry a další marketingové účely organizátora (včetně zasílání informačních MT SMS soutěžícím) , a to na dobu dvou let od začátku konání Hry. Účastí ve Hře každý účastník potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají ze zákona tj. zejména s tím, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že má právo k přístupu k těmto údajům, jakož i se všemi dalšími právy vyplývajícími z ustanovení §11 a §21 zákona. Účastník dává odesláním Soutěžního hlasu do Hry souhlas se zpracováním osobních údajů spolu s číslem mobilního telefonu, kterým identifikoval Soutěžní hlas pro Hru, též za účelem prověření jeho platné účasti ve Hře a předání Výhry. Výherce má právo svůj souhlas odvolat, a to formou dopisu zaslaného na adresu sídla Organizátora. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení Organizátorovi a má za následek ztrátu nároku na Výhru, stane-li se tak před jejím převzetím.Všeobecné podmínky

Vstupem do Hry se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla. Organizátor si vyhrazuje právo změnit podmínky či pravidla této Hry, případně akci zastavit, přerušit či odložit. Tato oficiální pravidla jsou k dispozici v sídle organizátora.

Organizátor si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit Hru či změnit tato oficiální pravidla, s výjimkou změn, které by mohly mít vliv na rovné postavení účastníků Hry.

Organizátor si vyhrazuje právo posoudit jednotlivé sporné situace nastalé v průběhu Hry.

Cena jedné SMS zprávy je 30 Kč včetně DPH.

Organizátor si vyhrazuje právo posoudit jednotlivé sporné situace nastalé v průběhu Soutěže.Praha 13.5 2009

HyperMedia, a.s.

Hypersoutěže – Soutěž o mobilní telefon Nokia 5530 XpressMusic Zpět


Copyright © 2003-2019, HyperMedia, a.s. All Rights Reserved
HyperMedia, a.s. členem NetMonitor